Pogoji poslovanja

Splošni pogoji najema vozila


UPRAVLJANJE VOZILA
Vozilo smejo porabljati:
osebe stare najmanj 21 let, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje najmanj eno leto
najemnik oziroma dodatni voznik
osebe pooblaščene za vožnjo ali uporabljanje vozila s pogodbo o najemu, katere sestavni del so ti splošni pogoji.
VOZILO JE PREPOVEDANO UPORABLJATI:
za redne linije prevoza potnikov ali blaga
na kakršnemkoli tekmovanju, preizkušnji ali dirki
za pogon ali vleko drugega vozila
kadar vozilo ni v voznem stanju ali je preobremenjeno
izven cest I.,II.,III. Reda na način in za namene, ki so v nasprotju z veljavnimi predpisi
za nadaljnjo oddajo v najem ali uporabo komu tretjemu, ki ni naveden na pogodbi o najemu
VOZILA NE SMEJO UPRAVLJATI
osebe, ki sklenejo pogodbo z lažnimi podatki
osebe, ki so pod vplivom alkohola, mamil ali drugih narkotikov, pomirjeval, uspaval, zdravil, pri katerih uporabi odsvetujejo vožnjo motornih vozil
ipd.
Za kršenje pogojev te pogodbe se najemnik zavezuje, da bo podjetju Stari Bragoc d.o.o.
. povrnil vso škodo, ki bi s tem nastala, višino pa bo
določilo podjetje Stari Bragoc d.o.o.

PLAČILO RAČUNA
Najemnik poravna stroške najema po predračunu, s kreditno kartico ali gotovino pred prevzemom vozila. Cena se določi glede na čas trajanja
najema, vrsto vozila in druge okoliščine, razvidne iz pogodbe o najemu, katere sestavni del so ti splošni pogoji. Ob izdaji vozila lahko Stari Bragoc d.o.o.
. od najemnika zahteva rezervacijo sredstev na najemnikovi kreditni kartici za zavarovanje plačila najema vozila in morebitnih
dodatnih stroškov povezanih z najemom vozila. Kreditna kartica je obvezna za najem vozila. Račun zajema naslednje stroške: čas uporabe
vozila, kilometrino, dodatne stroške in druge stroške, ki so vnaprej dogovorjeni v tej pogodbi ter stroške, ki so nastali zaradi kršitve te pogodbe.
PREVZEM IN VRAČILO NAJETEGA VOZILA
Najemnik prevzame vozilo v brezhibnem stanju z zakonsko predpisano opremo in drugimi pritiklinami (prva pomoč, varnostni trikotnik in
brezrokavnik, rezervno kolo, osnovno orodje, komplet žarnic, ter druga zakonsko obvezna oprema), registrirano, zavarovano, ter originalnimi
identifikacijskimi dokumenti, fotokopijo homologacije ter zavarovalne police, ki sta v originalu na vpogled na sedežu najemodajalca. Najemnik je
ob prevzemu dolžan vozilo, pritikline in dokumentacijo takoj pregledati, kar potrjuje s podpisom na pogodbi. Kasnejše reklamacije se ne
upoštevajo.Za prevzete dokumente in pritikline vozila odgovarja najemnik, kot za vozilo samo.
Vozilo je ves čas neodtujljiva last najemodajalca. Najemnik se obvezuje, da bo vozilo vrnil v stanju, v kakršnem ga je prejel ter v dogovorjeni kraj
in na dogovorjeni dan ter ob dogovorjenem času, kot je to določeno v pogodbi. Ob vračilu vozila se vozilo pregleda in morebitne poškodbe ter
pomanjkljivosti na vozili zapiše. Najemnik se obvezuje vozilo vrniti v stanju, pri katerem se upošteva normalna uporaba vozila , tehnično
brezhibno, pravilno vzdrževano, s polnim rezervoarjem goriva, čisto, prosto stvari v lasti tretjih oseb in v celoti pripravljeno za normalno uporabo,
z vso pripadajočo opremo, pritiklinami in dokumentacijo. Če najemodajalec nemudoma ob prevzemu (čistoča, nivo goriva, ipd.) ali strokovnega
pregleda vozila, ki se opravi najkasneje v roku 8 (osem) dni po prevzemu presodi, da stanje vrnjenega vozila ni ustrezno, ima pravico naročiti
potrebna popravila in opraviti druga dejanja na stroške najemnika, da se vozilo vrne v prvotno stanje. Če najemnik ne izroči vseh prejetih
dokumentov v zvezi z vozilom ali vse opreme oziroma pritikline vozila, je dolžan poravnati stroške za pridobitev navedenega.. Vitalni deli vozila
so zapečateni oziroma označeni s tovarniškimi številkami. V kolikor bi najemodajalec ugotovil, da kakšen del manjka ali je zamenjan, ima
pravico bremeniti najemnika za vso nastalo škodo, odškodnino in morebitni izgubljeni dobiček za čas nezmožnosti razpolaganja z vozilom v
namene opravljanja osnovne dejavnosti.
Najemnik prevzame vozilo čisto zunaj in znotraj in je dolžan takega tudi vrniti. V nasprotnem primeru najemodajalec zaračuna dodatno stroške
čiščenja 35,00 EUR. V primeru, ko je potrebno kemično čiščenje vozila (sedežev) se najemniku zaračuna 120,00 EUR za takšno čiščenje.
Gorivo ni vključeno v ceno najema vozila. Dostavljeno vozilo mora biti vrnjeno s polnim rezervoarjem goriva, ki je predpisano za posamezno
vrsto vozila, razlika goriva se obračuna s pologom ter dodatno 10,00 EUR za polnjenje goriva. Kajenje v vozilu je strogo prepovedano (v
nasprotnem primeru se računa 250,00 EUR kazni ter stroške kemičnega čiščenja po računu izvajalca storitve).
Možna je tudi dostava vozila najemniku, ki se obračuna po veljavnem ceniku najemodajalca.
TRAJANJE NAJEMA
Minimalni najem je 1 dan (24 ur). Dodatna ura (1-59 min.) je brez doplačila. Za več kot eno uro (60 min. in več) se zaračunava dodatni dan.
PODALJŠANJE NAJEMA VOZILA
Če želi najemnik podaljšati dogovorjen čas najema vozila, mora zaprositi podjetje Stari Bragoc d.o.o.
za soglasje, in sicer 48 ur pred iztekom
dogovorjenega roka. V primeru neizpolnitve tega pogoja se šteje, da si je najemnik protipravno prisvojil vozilo in ga bo podjetje Stari Bragoc d.o.o.
prijavilo pristojnim organom. Vsak dan zamude se obračuna dvojno po ceniku za posamezno vozilo. V tem primeru se najemnik izrecno in
nepogojno odpoveduje kakršnekoli tožbi zaradi motenja posesti oziroma posestnega varstva in se brez ugovora strinja, da najemodajalec
prevzame vozilo v svojo posest, brez najemnikove pravice do uveljavljanja kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov. Najemnik v primeru

vzpostavitve najemodajalčeve posestne pravice na vozilu, kot navedeno, izrecno in nepogojno priznava zapisnik o stanju vozila ob vzpostavitvi
posestne pravice, ki ga sestavi najemodajalec.
KILOMETRINA
Število prevoženih kilometrov v času trajanja najema se ugotavlja po tovarniško vgrajenem in zapečatenem števcu kilometrov. Vsak poseg
najemnika v tovarniško vgrajen števec na vozilu in v armaturno ploščo je prepovedan. Najemnik se obvezuje, da bo v primeru poškodbe pečata
oz. kilometrskega števca obvestil najemodajalca, od katerega bo dobil vsa potrebna navodila. V nasprotnem bo najemodajalcu plačal za vsak
dan uporabe vozila po veljavnem ceniku 300 km.
VZDRŽEVANJE
Najemnik se zavezuje, da bo skrbel za vozilo, redno pregledoval gladino olja v motorju, vodo v hladilniku in akumulatorju, ter pravilen pritisk
zraka v pnevmatikah. Najemnik nosi stroške za vse poškodbe, ki nastanejo zaradi nezadostnega ali neskrbnega vzdrževanja. Najemniku se
stroški priznajo le v primeru, da predloži original račun. Stroške za vsa manjša popravila nosi najemnik.
OKVARE
Popravilo vozila in zamenjave delov se smejo izvršiti le po priloženem spisku (servisna knjižica) ter po predhodni odobritvi podjetja Stari Bragoc d.o.o.
. Stroški se povrnejo samo na podlagi predloženega računa podjetja, ki je popravilo izvršilo, in pod pogojem, da je bil katerikoli del vozila
ali opreme zamenjan ali izgubljen, najemniku zaračunamo odškodnino v višini trojne tržne cene. Najemnik nima pravice zahtevati od podjetja Stari Bragoc d.o.o.
zamenjave vozila, povrnitve stroškov za prevoz ali povrnitve drugih stroškov, ki mu nastanejo v času najema zaradi okvare vozila
ali prometne nesreče.
NESREČE
O vsaki nesreči mora biti takoj obveščena najbližja postaja policije in Stari Bragoc d.o.o.
Obvezno je treba izpolniti obrazec >>Evropsko poročilo
o nezgodi<<. Najemnik se zavezuje, da bo sodeloval z Stari Bragoc d.o.o.
pri preiskavi. V kolikor najemnik ne izpolni pogojev iz tega člena je
dolžan nositi vse stroške poškodbe ali izgube vozila. Najemnik se tudi zavezuje, da bo takoj, tudi če je škoda neznatna obvestil Stari Bragoc d.o.o.
. Če najemnik ne bo postopal kot je zapisano, bo odgovarjal za vse posledice in morebitno škodo, ki bi jo iz tega naslova utrpel Stari Bragoc d.o.o.
. Če je najemnik izpolnil vsa določila in pogoje iz te pogodbe, je njegova odgovornost za direktno ali nesrečno izgubo na vozilu
omejena na višino odbitne franšize v višini 1% od novo nabavne vrednosti vozila na dan plačila škode. V vsakem primeru nove poškodbe vozila
v času najema se lahko najemniku zaračunajo administrativni stroški v višini do 24,40 EUR. Če najemnik ne prijavi škode iz nesreče ali
kakršnekoli druge škode na vozilu-kraje vozila, krije sam vso nastalo škodo na vozilu.
PROMETNI IN DRUGI PREKRŠKI
Najemnik odgovarja in prevzema vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanja cestno prometnih in drugih predpisov ali kršenja zakonov v
času najema, tudi po končanem najemu.
DOKUMENTI
Vsa vozila so opremljena z vsemi potrebnimi dokumenti. Za vse dokumente odgovarja najemnik. V primeru izgube dokumentov, registrske
tablice ali ključev vozila je najemnik dolžan najemodajalcu plačati znesek 300,00 EUR. Uporabo vozila izven ozemlja Republike Slovenije mora
najemnik pred najemom vozila sporočiti podjetju Stari Bragoc d.o.o.

IZGUBA LASTNINE
Podjetje Stari Bragoc d.o.o.
ne odgovarja za osebne predmete najemnika ali drugih oseb, ki so jih najemnik ali druge osebe izgubile v času
najema vozila, ali v prostorih podjetju. Stari Bragoc d.o.o.
ravno tako ne odgovarja tretjim osebam za škodo, ki bi jo povzročil najemnik in ni
zajeta v kritje škode po zavarovanju in posameznih zavarovalnih policah za posamezno vozilo.
S podpisom pogodbe o najemu se najemnik izrecno odreka vsakršnim zahtevkom, ki bi izhajali iz naslova nadomestil, odškodnin ali škod
opredeljenih v tej točki.
IZGUBA BONUSA
Najemnik je dolžan podjetju Stari Bragoc d.o.o.
povrniti izgubo bonusa in vse stroške, ki bi nastali zaradi najemnikove malomarnosti ali
nespoštovanja te pogodbe. V primeru izgube dohodka zaradi najemnikove malomarnosti ali nespoštovanja te pogodbe , podjetje Stari Bragoc d.o.o.
zadrži polog v višini celotne škode, ki je zaradi tega nastala. V primeru , da je nastala škoda večja kot polog, je najemnik takoj dolžan
plačati razliko v ceni.
VRAČILO POLOGA
Podjetje Stari Bragoc d.o.o.
vrne najemniku polog ob pravočasni vrnitvi nepoškodovanega vozila, zmanjšan za vrednost najema vozila po ceniku.
V primeru kakršnekoli poškodbe vozila, podjetje Stari Bragoc d.o.o.
zadrži polog in sicer v višini stroškov ali izgube dohodka.
POLOG SE NE VRNE, ČE:
- je škoda povzročena namerno ali iz malomarnosti
- je škoda povzročena zaradi vinjenosti, prepovedanih drog ali pod vplivom pomirjeval
- je bilo najeto vozilo ukradeno na nevarovanem parkirišču
- se najemnik en dan po preteku roka, določenega s pogodbo, ne oglasi in vozila ne vrne
- v vseh ostalih primerih, ki so določeni v tej pogodbi
PREKINITEV NAJEMA
Podjetje Stari Bragoc d.o.o.
si pridržuje pravico, da lahko pred iztekom te pogodbe najemniku brez njegove privolitve odvzame vozilo, če
najemnik ne spoštuje določil te pogodbe. Najemnik se odpoveduje vsem zahtevkom zaradi odvzema vozila
SREČNO IN VARNO VOŽNJO VAM ŽELI podjetje Stari Bragoc d.o.o.

Ljubljana, 1.11.2018